INFORMATII UTILE

Casetă text:   INFORMATII UTILE
 Înregistrarea în evidentele Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Muncă
 ca persoană în căutarea unui loc de muncă
Înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă se face la agentia locală pentru ocuparea fortei de muncă sau la punctul de lucru în raza căruia îsi are domiciliul sau, după caz, resedinta, dacă a avut ultimul loc de muncă sau a realizat venituri în acea localitate, prin completarea fisei al cărei model este prezentat în anexa nr.1 la procedura de primire si solutionare a cerererilor de loc de muncă sau indemnizatie de somaj.(*)
Acte necesare inregistrării persoanei în căutarea unui loc de muncă
- actul de identitate;
- actele de studii si de calificare;
- carnetul de muncă, în cazul persoanelor provenite din muncă;
- adeverinta medicală, din care să rezulte că persoana este aptă de muncă sau are, eventual, restrictii medicale.
Indemnizatia de somaj                 
Conditii de acordarea indemnizatiei de somaj
Potrivit prevederilor art.34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, denumită în continuare lege :
1).Somerii prevăzuti la art. 17 alin. (1) din lege, beneficiază de indemnizatie de somaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:
a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii
b) nu realizează venituri sau realizează din activităti autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indicatorul social de referinta;
c) nu îndeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
d) sunt înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă în a căror rază teritorială îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.
Perioadă de acordare a indemnizatiei de somaj
A. Somerii prevăzuti la art. 17 alin. (1) din lege
Potrivit prevederilor art.39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, perioada pentru care se acordă indemnizatia de somaj se stabileste diferentiat, în functie de stagiul de cotizare după cum urmează:
a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un 1 an;
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
Cuantumul indemnizatiei de somaj
Cuantumul indemnizaţiei de şomaj este o suma fixă, neimpozabilă, lunară, reprezentând 75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, la care se adaugă, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 3 ani, o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare. Cotele procentuale sunt: 
- 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani 
- 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani 
- 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani 
- 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani
Acte necesare acordarii indemnizatiei de somaj
Cerere pentru acordarea indemnizatiei de somaj conform modelului prezentat in anexa nr 3 la procedura de primire si solutionare a cerererilor de loc de muncă sau indemnizatie de somaj.
Cererea va fi însotită de următoarele documente care urmează a fi prezentate de toate categoriile de solicitanti de indemnizatie de somaj:
a) actul de identitate, în original si copie;
b) actele de studii si de calificare, în original si copie;
c) certificat de nastere,în original si copie;
d) certificat de căsătorie,în original si copie;
e) adeverintă medicală din care să rezulte că este aptă de muncă sau are eventuale restrictii medicale;
f) acte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri sau realizează, din activităti autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;
În afara actelor si documentelor prevazute mai sus, , cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi însotită, după caz, si de :
A) în cazul persoanelor provenite din muncă :
a) carnetul de muncă în, original si copie, si adeverintă eliberată de la ultima unitate, din care să rezulte data si motivul încetării raporturilor de muncă sau de serviciu si baza lunara de calcul prevazuta la art.14, pentru fiecare luna, din ultimele 12 luni, pentru care acestia au retinut si virat la bugetul asigurarilor pentru somaj contributia individuala prevazuta la art.27 din lege si au platit contributia datorata de angajator potrivit art.26 din lege , anterioare datei incetarii raporturilor de munca sau de serviciu , conform modelului prevazut la anexa nr.26 din norme;
b)  copia hotărârii definitive de reintegrare în muncă, atunci când reintegrarea nu mai este posibilă la unitatea la care a fost încadrat în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activitătii sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;
c) dovada din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activitătii angajatorului, respectiv adeverinta de la unitatea care a preluat patrimoniul unitătii unde persoana a fost încadrată anterior, din care să rezulte desfiintarea postului;
  d) declaratia pe propria răspundere a persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă, în cazul în care aceasta nu poate obtine dovada din care să rezulte că reincadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activitătii angajatorului, urmând ca agentia să verifice la organele competente, veridicitatea declaratiei.
B) în cazul pensionarilor de invaliditate care îsi redobândesc capacitatea de muncă :
a) carnetul de muncă, în original si copie;
b) decizia de revizuire medicală, în original si copie, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din care să rezulte redobândirea capacitătii de muncă;
c) adeverinta de la ultima unitate sau dovada de la organele competente, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior , respectiv din cauza încetării definitive a activitătii angajatorului;
d) declaratia pe propria răspundere a persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă, în cazul în care aceasta nu poate obtine dovada din care să rezulte că reincadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activitătii angajatorului, urmând ca agentia să verifice la organele competente veridicitatea declaratiei.
C) în cazul persoanelor care au beneficiat de concediu pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap:
a) carnetul de muncă, în original si copie;
b) certificatul de nastere al copilului în original si copie;
c) dovada din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activitătii angajatorului;
d) declaratia pe propria răspundere a persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă, în cazul în care aceasta nu poate obtine dovada din care să rezulte că reincadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activitătii angajatorului, urmând ca agentia să verifice la organele competente veridicitatea declaratiei.
D) în cazul persoanelor care au cel putin vârsta de 18 ani si au încheiat contract de asigurare pentru somaj: copie a contractului de asigurare pentru somaj încheiat cu agentia pentru ocuparea fortei de muncă în raza căreia îsi au domiciliul sau resedinta.
E) în cazul absolventilor institutiilor de învătământ în vârstă de minim 18 ani, care într-o perioadă de 60 zile de la absolvire, nu au reusit să se încadreze în muncă:
a) actul de absolvire a formei respective de învătământ, în original si copie.
b) declaratia pe proprie răspundere a absolventilor că nu urmează o formă de învătământ la data solicitării dreptului.
F) ) în cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap sau ai institutiilor de învătământ în vârstă de 16 ani care, în cazuri justificate, sunt lipsiti de sustinători legali sau ai căror sustinători legali dovedesc că sunt în imposibilitatea de a presta obligatia legală de întretinere datorată minorilor:
a) actul de absolvire a formei respective de învătământ, inclusiv a scolilor speciale pentru persoane cu handicap, în original si copie.
b) declaratia absolventilor că nu urmează o formă de învătământ la data solicitării dreptului.
c)  actele doveditoare privind lipsa sustinătorilor legali sau insolvabilitatea acestora de a presta obligatia legală de întretinere datorată minorilor;
d) actele de deces ale părintilor sau ale altor sustinători legali;
e) actele eliberate de organele competente: instante judecătoresti, autoritatea tutelară, etc., din care să rezulte imposibilitatea sustinătorilor legali de a presta obligatia legală de întretinere datorată minorilor;
f) actul care consemnează rezultatul anchetei sociale efectuate la cererea absolventilor.
(*) Procedura de primire si solutionare a cerererilor de loc de muncă sau indemnizatie de somaj, reglementează punerea în aplicare a prevederilor art.16 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, si este aprobată prin Ordinul nr.85/2002 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă
Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant.
Obligatiile persoanei indreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj
să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori este solicitată, la agentia pentru ocuparea fortei de muncă unde este înregistrată pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
sa instiinteze in scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical. In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zile declarate nelucratoare sau implinirea termenului de 24 de ore se realizeaza in zile declarate nelucratoare, persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia de a instiinta agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, in prima zi lucratoare.
să comunice în termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de muncă unde este înregistrată, orice modificare privind:
- încadrarea în muncă;
- emiterea certificatului de înmatriculare sau a autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente;
- realizarea unor venituri lunare mai mari decat indicatorul social de referinta;
- plecarea din tară;
- concediul de maternitate sau de îngrijire a copilului;
- pensionarea;
- admiterea într-o formă de învătământ;
- alte situatii;
c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării si de formare profesională oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca
 
 

INFORMATII UTILE

Casetă text: Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui aduce la cunostinta celor interesati modificarile si completarile legislative cu privire la ucenicia la locul de munca.

 DOCUMENTE INFORMATIVE:
Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare ( aici )
H.G. nr.234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca ( aici )
H.G. nr. 1212 din 6 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea guvernului nr.234/2006. ( aici )
Text Box: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

Stimularea ocupării forţei de muncă şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă
Prevenirea şomajului 
Participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile de formare profesională
Asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa internă a forţei de muncă şi combaterea oricăror forme de discriminare pe piaţa muncii
Creşterea incluziunii sociale
Protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj 
Facilitatea liberei circulaţii a lucrătorilor în statele membre ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenţii şi înţelegeri 
Sprijinirea cetăţenilor români în vederea încadrării în muncă în statele cu care România nu are încheheiate acorduri bilaterale în domeniul forţei de muncă.

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA VASLUI   Operator de date cu caracter persoanal nr.15883 
                  are urmatoarele atributii:

  - asigura si coordoneaza aplicarea politicilor în domeniul ocuparii si formarii profesionale;
  - organizeaza, presteaza si finanteaza, în conditiile legii, servicii de ocupare si formare profesionala a fortei de munca neîncadrate prin compartimentele de specialitate si prin prestatorii de servicii;
  - actioneaza pentru sprijinirea mobilitatii fortei de munca si pentru asigurarea flexibilitatii functionale a pietei muncii;
  - coordoneaza si asigura realizarea prestatiilor pentru înfaptuirea politicii de ocupare si circulatie a fortei de munca pe plan intern si international;
  - organizeaza si asigura, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea si orientarea profesionala a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca în vederea ocuparii si realizarii echilibrului între cererea si oferta de forta de munca;
  - coordoneaza si realizeaza servicii de preconcediere în situatii de concedieri masive de personal;
  - sustine relatii de parteneriat si cofinantare în crearea de noi locuri de munca, îndeosebi în zonele defavorizate si în cele în care piata muncii este puternic tensionata;
  - aplica procedurile adecvate de gestiune previzionala a cererii si a ofertei de munca conform instructiunilor Agentiei Nationale Pentru Ocuparea Fortei de Munca;
  - asigura aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor neîncadrate în munca, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  - elaboreaza studii si analize în domeniul ocuparii si formarii profesionale;
  - face propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigurarilor pentru somaj, pentru activitatile specifice în profil teritorial;
  - administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj repartizat si prezinta Agentiei Nationale pntru Ocuparea Fortei de Munca bilantul contabil, contul de executie bugetara si raportul anual de activitate;
  - acrediteaza furnizorii de servicii de specialitate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
  - propune programe de ocupare de nivel local, sau dupa caz, zonal;
  - elaboreaza în baza indicatorilor sociali stabiliti, programe de activitate anuale, pe care le supune aprobarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si raporteaza periodic realizarea prevederilor acestora;
  - aplica, la nivel judetean, prevederile referitoare la prestatiile de somaj din cadrul acordurilor bilaterale încheiate de România cu alte state în domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala;
  - realizeaza la nivel judetean masurile cuprinse în Planul de implementare la nivel local a legislatiei armonizate cu acquis-ul comunitar;
  - promoveaza pachetul privind schemele de finantare nerambursabila în colaborare cu Unitatea de Coordonare a Programului, înfiintata în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
  - organizeaza licitatia de proiecte pentru schemele de finantare nerambursabila;
  - evalueaza si selecteaza proiectele;
  - monitorizeaza si implementeaza proiectele la nivel regional;
  - pregateste si încheie contractele pentru schemele de finantare nerambursabila cu initiatorii de proiecte selectate;
  - raporteaza stadiul implementarii programului catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene;
  - evalueaza implementarea proiectelor selectate si raportarea rezultatelor catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene.


INFORMATII PRIVIND LEGEA 544/2001

Legea 544/2001-  privind liberul acces la informatiile de interes public 
Raport de evaluarei Legii nr. 544-2001 in anul 2010 - ANOFM
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544-2001 in anul 2010-Vaslui
BULETIN INFORMATIV PRIVIND INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC CONFORM LEGII NR 544/2001
Cerere informatii conform legii 544/2001
Reclamatie administrativa conform legii 544/2001