Casetă text: AJ.O.F.M. Vaslui organizeaza in data de 20.05.2013 o bursa a locurilor de munca pentru tinerii supusi riscului marginalizarii sociale, actiune organizata in vederea atingerii obiectivului nr.1 „Dezvoltarea oportunitatilor de ocupare pentru tineri prin adoptarea unor masuri specifice de stimulare” din cadrul Planului National de stimulare a ocuparii tinerilor pentru anul 2013.
Bursa se va desfasura la sediul Agentiei Locale pentru Ocuparea Fortei de Munca Husi, str.A.I.Cuza, bl.H5, parter, incepand cu ora 8.30. 
Casetă text: Nr. 3699 / 19.06.2013				ANUNȚ PUBLIC
A.J.O.F.M. Vaslui cu sediul în str.Spiru Haret, nr.5, Vaslui, jud.Vaslui anunță intenția de a stabili un parteneriat în vederea implementării unui proiect strategic finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, DMI 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” și DMI 6.3 ”Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”.
	Condiții minime: entitățile private care doresc să fie partenere trebuie să dețină experiență relevantă în domeniul de activitate și să respecte toate condițiile de eligiblilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2013 și Ghidurile Condiții Specifice aferente cererilor de propuneri de proiect menționate anterior. De asemenea, parteneriatul trebuie realizat si cu un partener transnational, cu experienta relevanta in domeniul formarii si/sau consilierii grupurilor tinta vulnerabile pe piata muncii.
	DMI 5.1. - Proiectul trebuie să urmăreasca următoarele obiective:
1. Elaborarea şi implementarea metodelor inovatoare pentru promovarea ocupării în rândul
şomerilor tineri şi de lungă durată
2. Programe de formare pentru dezvoltarea competențelor şi calificărilor pentru grupurile vulnerabile.
3. Dezvoltarea unor centre pilot si dotarea acestora la nivelul ultimelor standarde europene.
4. Organizarea de burse de locuri de munca.
5. Intervenţii integrate asupra grupului tinta, care prevăd implementarea mai multor activităţi eligibile (precum informare şi consiliere profesională, asistenţă în planificarea carierei şi căutarea unui loc de muncă).
6. Sprijin pentru programele inovatoare, în special programele inovatoare privind combaterea şomajului de lungă durată, şi activităţi interregionale şi transnaţionale
7. Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive.
8. creşterea oportunităţilor de ocupare, prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncă/noi forme de ocupare pentru lucrătorii independenţi din zonele rurale şi promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale.
9. Atragerea şi menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa muncii, în vederea obţinerii unei rate cât mai mare de ocupare, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piaţa muncii.
Fără a se limita la acestea, proiectul își propune să dezvolte ca activități principale următoarele:
1. Sprijinirea tuturor activităţilor privind măsurile active de ocupare;
2. Elaborarea şi implementarea de planuri de acţiune individualizate, furnizarea de asistenţăpentru căutarea unui loc de muncă, servicii de orientare şi formare pentru şomeri tineri şi şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă revenite pe piaţa muncii după o perioadă de absenţă;
3. Formare profesională, grupuri de lucru educative, grupul tinta;
4. Dezvoltarea şi implementarea unor măsuri şi acţiuni transnaţionale pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice;
5. Măsuri pentru o mai bună corelare între aptitudinile individuale, educaţie şi potenţialul de muncă şi oportunităţile de pe piaţa muncii (echilibru şi diagnoza muncii)
6. Promovarea programelor care sprijină şi încurajează demararea afacerilor în activităţi non-agricole
7. Măsuri pentru îmbunătăţirea mediului înconjurător în zonele rurale şi a stării de sănătate a populaţiei din mediul rural, cu scopul de a-i creşte motivaţia, disponibilitatea şi oportunităţile de participare pe piaţa muncii.
DMI 5.2. Proiectul trebuie să urmărească următoarele obiective
1. Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare şi alte măsuri de sprijin
pentru populaţia din zonele rurale, care urmăresc reducerea agriculturii de
subzistenţă;
2. Măsuri pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice a forţei de muncă
din mediul rural, pentru a beneficia de toate oportunităţile de ocupare existente şi
pentru creşterea coeziunii regionale;
3. Măsuri pentru îmbunătăţirea mediului înconjurător în zonele rurale şi a stării de
sănătate a populaţiei din mediul rural, cu scopul de a-i creşte motivaţia,
disponibilitatea şi oportunităţile de participare pe piaţa muncii;
4. Sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire, servicii de asistenţă şi alte activităţi
asociate pentru a permite indivizilor să participe pe piaţa muncii;
5. Promovarea programelor care sprijină şi încurajează demararea afacerilor în
activităţi non-agricole.
DMI 6.3. Proiectul trebuie să urmărească următoarele obiective
1. Programe de calificare si recalificare pentru cresterea abilităţilor si calificărilor femeilor;
2. Programe specifice adresate femeilor interesate de dezvoltarea carierei, inclusiv sprijin
pentru iniţierea unei afaceri;
3. Campanii de sensibilizare si schimb de bune practici în scoli si întreprinderi pentru
combaterea stereotipurilor de gen, inclusiv campanii pentru femei, în special pentru
femeile din zonele rurale si pentru cele care apartin grupurilor cu nevoi speciale;
4. Programe de sprijin concentrate pe eliminarea stereotipurilor de gen din societate, în
special prin mass-media;
5. Furnizarea de sprijin si campanii de constientizare privind promovarea culturii sănătăţii,
combaterea traficului de fiinţe umane, a violenţei domestice etc.
	Cei interesați pot depune intenția de a stabili un parteneriat la sediul A.J.O.F.M. Vaslui din str.Spiru Haret, nr.5, Vaslui, jud.Vaslui, sau pot cere informații suplimentare la telefon 0235/318184, 0372764488, persoana de contact Laura Toporascu.
Director executiv,
Ioan Adrian CIRLAN
Casetă text: Nr. 3749 / 21.06.2013				 ANUNT
In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 362/2009 si ale normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergent, AJOFM Vaslui , isi exprima intentia de a elabora si implementa un proiect in parteneriat.
Proiectul urmeaza a fi depus in cadrul in cadrul POSDRU, Axa prioritara „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul Major de Interventie 4.1,Întărirea capacitătii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”, proiecte strategice .
   	Masurile promovate in cadrul acestui domeniu major de interventie si in cadrul proiectului vor sprijini activitătile desfăşurate în vederea întăririi capacitătii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare. Vor fi promovate interventii care vor conduce la îmbunătătirea relatiei dintre SPO şi clientii săi şi de asemenea la facilitarea şi creşterea accesului la măsurile active de ocupare.
  	Principalele obiective operationale ale acestui DMI , care vor fi luate in calcul in scrierea unui proiect in parteneriat, sunt următoarele:
 Îmbunătătirea şi diversificarea tipurilor de servicii furnizate clientilor SPO;
 Îmbunătătirea procesului de monitorizare şi de evaluare a impactului net al  măsurilor active de ocupare;
Îmbunătătirea capacitătii SPO de anticipare a schimbărilor de pe piata muncii.
AJOFM Vaslui, cauta parteneri eligibili, nationali şi/sau transnationali care pot sa se implice în următoarele aspecte prezentate mai jos, conform Ghidului Solicitantului Conditii Generale : implementarea proiectului, furnizare de expertiză, resurse umane şi materiale pentru implementarea proiectului.
Pentru a fi acceptati ca parteneri in cadrul acestui proiect trebuie:
Sa fie persoana juridica, cu sediul in Romania; 
Sa respecte prevederile ghidului conditii generale, privind criteriile de eligibilitate ale partenerilor;
Sa dispuna de experienta relevanta in implementarea proiectelor finantate prin POSDRU Axa prioritara „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare sau de experienta in implementarea altor proiecte (fonduri europene/ fonduri de pre-aderare) sau in realizarea activitatilor specifice DMI 4.1;
Sa demonstreze capacitatea operationala prin existenta resurselor administrative;
Sa dovedeasca capacitate financiara prin existenta surselor de finanatare stabile pentru implementarea proiectului;
Operatorul economic dispune de resurse umane, materiale si relationale semnificative – inclusiv acorduri cu alte organizatii publice centrale sau la nivelul regiunilor din proiect cu care sa acopere obiectivele care urmeaza a fi realizate;
Domeniul de activitate sa fie conform cu activitatile din cadrul proiectului pentru care are rol de partener;
Capacitate in implementarea proiectului, furnizare de expertiza, resurse umane si materiale;
Sa prezinte idei de proiecte care se incadreaza in conditiile acestui ghid;
Declaratie semnata de reprezentantul legal, privind existenta resurselor administrative, cu indicarea numarului total de angajati.
Astfel, solicitarile/candidaturile vor fi selectate in functie de experienta organizatiei si calitatea ideilor de proiect.
In vederea indeplinirii calitatii de partener intr-un proiect cofinantat din FSE prin POSDRU 2007-2013, fiecare aplicant (institutie publica sau entitate de drept privat) vor prezenta urmatoarele documente:
propunerile de parteneriat;
statutul organizatiei (in copie);
bilant pe ultimii 3 ani, inregistrat la administratia fiscala arondata;
declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in Ghidul solicitantului – Conditii generale si in Ghidul solicitantului - Conditii specifice.
DIRECTOR EXECUTIV
Ioan-Adrian CIRLAN
Casetă text: Nr. 3752 / 21.06.2013				ANUNT
In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 362/2009 si ale normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergent, AJOFM Vaslui , isi exprima intentia de a elabora si implementa un proiect in parteneriat.
Proiectul urmeaza a fi depus in cadrul in cadrul POSDRU, Axa prioritara 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul Major de Interventie 4.2 “Formarea personalului propriu al SPO”, proiecte strategice .
   	Masurile promovate in cadrul acestui domeniu major de interventie si in cadrul proiectului vor sprijini activitătile necesare creşterii calitătii şi eficientei serviciilor oferite de personalul propriu şi consolidării capacitătii SPO de adaptare la cerinţele mereu în schimbare ale pieţei muncii. Vor fi promovate interventii care vor conduce la creşterea nivelului de competenţe profesionale ale personalului propriu SPO.
  	Principalele obiective operationale ale acestui DMI , care vor fi luate in calcul in scrierea unui proiect in parteneriat, sunt următoarele:
- formarea personalului SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare si asistentă, inclusiv
a serviciilor pentru persoane cu nevoi speciale (populatia romă, persoanele cu dizabilităti,
tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat pentru protectia copilului, alte categorii
de persoane aflate în situatie de risc);
- formarea personalului SPO pentru promovarea unei abordări integratoare privind
egalitatea de gen si nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile;
- formarea pentru utilizarea intensivă a tehnologiilor moderne de informare si comunicare;
- formare si actiuni inovatoare si transnationale pentru sprijinirea noilor forme de
organizare si management;
- dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului pentru realizarea analizelor si
prognozelor pe piata muncii, planificărilor, activitătilor cu grupurile speciale etc.
AJOFM Vaslui, cauta parteneri eligibili, nationali şi/sau transnationali care pot sa se implice în următoarele aspecte prezentate mai jos, conform Ghidului Solicitantului Conditii Generale : implementarea proiectului, furnizare de expertiză, resurse umane şi materiale pentru implementarea proiectului.
Pentru a fi acceptati ca parteneri in cadrul acestui proiect trebuie:
Sa fie persoana juridica, cu sediul in Romania; 
Sa respecte prevederile ghidului conditii generale, privind criteriile de eligibilitate ale partenerilor;
Sa dispuna de experienta relevanta in implementarea proiectelor finantate prin POSDRU Axa prioritara „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” sau de experienta in implementarea altor proiecte (fonduri europene/ fonduri de pre-aderare) sau in realizarea activitatilor specifice DMI 4.2;
Sa demonstreze capacitatea operationala prin existenta resurselor administrative;
Sa dovedeasca capacitate financiara prin existenta surselor de finanatare stabile pentru implementarea proiectului;
Operatorul economic dispune de resurse umane, materiale si relationale semnificative – inclusiv acorduri cu alte organizatii publice centrale sau la nivelul regiunilor din proiect cu care sa acopere obiectivele care urmeaza a fi realizate;
Domeniul de activitate sa fie conform cu activitatile din cadrul proiectului pentru care are rol de partener;
Capacitate in implementarea proiectului, furnizare de expertiza, resurse umane si materiale;
Sa prezinte idei de proiecte care se incadreaza in conditiile acestui ghid;
Declaratie semnata de reprezentantul legal, privind existenta resurselor administrative, cu indicarea numarului total de angajati.
Astfel, solicitarile/candidaturile vor fi selectate in functie de experienta organizatiei si calitatea ideilor de proiect.
In vederea indeplinirii calitatii de partener intr-un proiect cofinantat din FSE prin POSDRU 2007-2013, fiecare aplicant (institutie publica sau entitate de drept privat) vor prezenta urmatoarele documente:
propunerile de parteneriat;
statutul organizatiei (in copie);
bilant pe ultimii 3 ani, inregistrat la administratia fiscala arondata;
declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in Ghidul solicitantului – Conditii generale si in Ghidul solicitantului - Conditii specifice.
DIRECTOR EXECUTIV
Ioan-Adrian CIRLAN
Casetă text: Anunt colectiv 05.09.2013 >>
02.07.2014 >>  18.03.2016 >> 
23.03.2016 >>  02.06.2016 >>

Concurs07.17/Bibl/Dosar>>/>>/ 
 Selectie/Proba scris/oral>>/>>/>>
Final >>
Lista functii Vaslui >>
Legea uceniciei 279/2005 : >>

Casetă text: Anunturi Achizitii : >>>>>> >>>>>>
Servicii formare profesionala 2017 >>
Servicii FP infirmiera: Anunt >> Invitatie > FDA > CS > Formulare > Contracte >   
Anofm-Anunt intentie 
Ajofm-Anunt intentie 
Anofm-Anunt intentie 17.12.2014 
Anofm-Anunt prelung 17.12.2014

Solutionare contestatie Anadamis : >> 05.2014

Debite comunicari : >> 12.2015 >> 20.2016

                                 >> 02.2017 >> 04.2017

                                 >> 11.2017 >> 11.2017

                                

 

vaslui@ajofm.anofm.ro ,

      Anunturi, Program cu publicul